Eesti keel English По-русски +372 644 6258    karukatus@karukatus.ee

Garantiitingimused

Karu Katus OÜ tagab garantii alljärgnevate toodete pinnakatetele:

 • Pural matt, Polüester, PUR, PVDF, PVC ja mattpolüester.

Garantii kestvusaeg

PUR ja Pural matt kattel on gararntii 20 aastat. Polüester, PVDF ja PVC katetel on garantii 10 aastat. Garantiiaja alguseks loetakse kauba müümise hetke ostjale.

Garantiitingimused

Garantii kehtib hoone katuse- ja seinakatetele, mis on valmistatud polümeerkattega materjalist ja mida ekspluateeritakse normaaltingimustes. Kattekihi garantii hõlmab standardvärvide kaardil esitatud värvigammat.

Garantii laieneb järgnevatele ilmastikutingimustest põhjustatud pinnakatte vigastustele:

 • Värvikihi irdumine lehe pinnalt
 • Värvikihi pragunemine või killunemine
 • Värvitooni tugev ja ebaühtlane muutumine

 

Garantii kehtivuse eeldused

 • Katuse- ja seinapaneelid on paigaldatud Karu Katus OÜ paigaldusjuhiseid järgides.
 • Metalllehtede kinnitamiseks on kasutatud Karu Katus OÜ poolt tarnitavate tihenditega kruvisid.

Garantii kehtivuse piirangud

Garantii ei laiene :

 • Värvitooni ühtlasele muutumisele, pleekimisele, kriidistumisest või määrdumisest tulenevatele muutustele
 • Pinnakatte läike muutustele
 • Erandlike ilmastikutingimuste või kemikaalide toimel tekkinud pinnakatte vigasustele (erandlikeks tingimusteks loetakse ebanormaalselt suurt kemikaalide kogust õhus gaaside, aurude või vedelike näol, samuti ebanormaalselt kõrget hõljumi ja tolmu konsentratsiooni)
 • Võõrkehade, tulekahju, plahvatuse, tormi, maavärina, kiirguse, üleujutuse, välgulöögi, keeristormi, rahe ja muu loodusõnnetuse põhjustatud vigastustele, sealhulgas ka kuritarvitustest ja hooletustest põhjustatud vigastustele.
 • Oskamatust hoone püstitamisest või hoone konstruktsiooniosade ebaõigest paigaldamisest põhjustatud vigastustele.
 • Lehtede lõikeservadele
 • Toodete transpodil, paigaldamisel või pärast seda tekitatud mehaanilistele vigastustele.

Lõpptarbija kohustused

Kui tootel ilmnevad vigastused, mis nõuavad garantiitingimuste rakendamist, on lõpptarbija kohustatud sellest kohe teatama müüjale (või esindjale) hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast vigastuse avastamist.

 

Garantiihüvitise kord

Ostja kontrollib koos müüjaga (edasimüüjaga) kahjustatud objekti. Juhul kui pinnakatte vigastustest oli ettenähtud viisil teatatud ning vigastus on ilmne, asendab Karu Katus OÜ oma äranägemise järgi vigased tooted uutega või taastab pinnakatte värvimise teel.

Kui reklamatsioon puudutab värvitooni muutumist, peab tooni muutus olema selgesti eristatav ümbritsevast materjalist 15 m kauguselt.

Müüja ei vastuta garantii raames ühelgi juhul mistahes muu ostjale tekkinud või tekkida võiva kahju eest, sealhulgas hoone või selle osade kahjustumise eest ega ostja saamata jäänud tulu eest.

Garantiikorras ei kuulu hüvitamisele kulud ja avariid, mis on vahetult või kaudselt põhjustatud pinnakatte vigastustest. Karu Katus OÜ ei hüvita vigastatud lehe demontaaži ja uue lehe paigaldamise kulusid.

Maksimaalne hüvitis pinnakatte remondi eest on seotud katte ekspluatatsiooni ajaga järgnevalt:

Kasutusaeg

Maks. hüvitus

0 – 2 aastat 100 %
2 – 6 aastat 50 %
6 – 10 (20) aasta 30 %

Ülevärvitud või asendatud lehtede garantii kestab pinnakatte esialgse garantiiaja lõpuni. Garantiihüvitise piirväärtuseks on praagiks osutunud lehe esialgne maksumus. Karu Katus OÜ jätab endale õiguse muuta käesolevaid garantiitingimusi.